Sharp SH6230C solar-powered mobile phone

Sharp SH6230C solar-powered mobile phone

Sharp SH6230C solar-powered mobile phone